ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍSpolečnost Fipron

Czech Republic s.r.o., IČ: 08433682, se sídlem Sokolovská

131/86, Praha 8 – Karlín, 186 00, společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod

sp. zn. C 318936 (dále jen „Fipron

CZ“) v souvislosti se svou podnikatelskou činností zpracovává jako

správce osobní údaje svých zákazníků. Osobní údaje zákazníků získáváme mj.

prostřednictvím webových stránek www.fipron-cz.cz.


Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, jaké

osobní údaje zpracováváme, k čemu je potřebujeme, jak s nimi budeme

nakládat, po jak dlouhou dobu je budeme uchovávat, a jaká Vám v této

souvislosti vznikají práva.


Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme

v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i

Evropské unie, zejména zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 (dále jen „nařízení GDPR“).1.       Totožnost a kontaktní údaje správce:


Správce osobních údajů: Fipron

Czech Republic s.r.o., IČ: 08433682, se sídlem Sokolovská

131/86, Praha 8 – Karlín, 186 00, společnost zapsaná v OR vedeném u

Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 318936Kontaktní e-mail: info@fipron-cz.cz2.      

Jaký

je rozsah zpracování osobních údajů? Jaké osobní údaje zpracováváme a odkud je

získáváme?


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určité fyzické osobě

anebo údaje, na základě kterých lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat. V

případě osob samostatně výdělečně činných se jedná o osobní údaje dotyčného

podnikatele, u zákazníků – právnických osob se pak jedná o osobní údaje

kontaktních osob (zaměstnanců, jednatelů apod.).


Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete, ať již

prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo ve Vaší objednávce. Konkrétně se může

jednat o:


·        

jméno a příjmení·        

obchodní firma·        

adresa, sídlo nebo místo podnikání·        

identifikační číslo a daňové identifikační číslo·        

e-mailová adresa·        

telefonní číslo·        

cookies (viz níže)3.       Jaký je účel zpracování? K čemu Vaše

osobní údaje potřebujeme?


Vaše osobní údaje zpracováváme

v prvé řadě pro účely zodpovězení veškerých Vašich dotazů, jež se týkají

námi distribuovaného zboží. Jestliže se na nás obrátíte s nějakým dotazem

(např. prostřednictvím kontaktního formuláře), musíme k jeho zodpovězení

zpracovávat Vaše údaje, které jsou v kontaktním formuláři označeny jako

povinné (tj. jméno a příjmení a e-mailová adresa). Pokud bychom tyto údaje

neměli, nemohli bychom na Váš dotaz reagovat. Nepovinné údaje nám poskytujete

dobrovolně. Takto získané osobní údaje zpracováváme toliko po nezbytně nutnou

dobu, jak uvedeno pod bodem 6.


Vaše osobní údaje dále zpracováváme

v souvislosti s realizací Vaší objednávky, tj. pro účely dodání Vámi

objednaných produktů. Pro účely vyřízení Vašich objednávek pak osobní údaje

zpracováváme v rozsahu uvedeném pod bodem 2.


Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem rovněž

k zasílání obchodních sdělení a oslovováním zákazníků s nabídkou

zboží. V takovém případě zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno a

příjmení, e-mail a telefon.


Vaše osobní údaje zpracováváme taktéž pro případ vymáhání našich

nároků vzniklých z uzavřených kupních smluv.4.       Potřebujeme Váš souhlas, abychom mohli

osobní údaje zpracovávat?


Vaše osobní údaje můžeme v dále uvedených případech zpracovávat i

bez Vašeho souhlasu.


V první řadě se jedná se o situace spojené s vyřízením

Vašich dotazů a s realizací Vaší objednávky. V takovém případě je právním

základem zpracování Vašich osobních údajů článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

– zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením

smlouvy na žádost subjektu údajů nebo ke splnění závazků z uzavřené kupní

smlouvy. Vaše osobní údaje totiž potřebujeme pro vyřízení Vašich dotazů, k evidenci

Vaší objednávky a k dodání zboží. Následně využíváme Vaše osobní údaje k plnění

našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní

a účetnictví), v tomto případě je právním základem zpracování čl. 6 odst.

1 písm. c) nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní

povinnosti správce.


Po dodání zboží uchováváme Vaše osobní údaje a detaily vztahující se

k uskutečněné transakci pro případ, že by v budoucnu vyvstaly mezi

námi nějaké neshody ohledně dodaného zboží anebo by nebyly řádně a včas splněny

závazky z uzavřené smlouvy. Abychom mohli vymáhat naše nároky ze smlouvy

anebo se úspěšně bránit nárokům uplatněným z Vaší strany, uschováváme Vaše

osobní údaje a zpracováváme je tak pro účely ochrany našich práv a oprávněných

zájmů, což je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR samostatným

právním základem pro zpracování osobních údajů.


V těchto případech právní předpisy nevyžadují Váš souhlas se

zpracováním Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů bychom

nemohli plnit naše závazky z uzavřené kupní smlouvy a dodat Vám objednané

zboží, případně vymáhat řádné splnění Vašich závazků.


S Vaším souhlasem Vám pak zasíláme obchodních sdělení, kterými

Vás informujeme o našich novinkách, akcích a speciálních nabídkách. V takovém

případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR,

tj. Váš souhlas. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli

odvolat. Podrobnější postup naleznete níže.


Upozorňujeme, že náš internetový obchod není určen pro děti mladší

16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k

tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).5.       Jak postupovat, když chcete odvolat souhlas

se zasíláním obchodních sdělení nebo pokud již nechcete být oslovováni

s obchodními nabídkami?


Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.


Ze zasílání obchodních nabídek se můžete jednoduše odhlásit tak, že kliknete

na odkaz umístěný v zápatí každé e-mailové zprávy. Vaši žádost co nejdříve

zpracujeme a zašleme Vám zpět potvrzení, že jste byl odhlášen ze zasílání

našich obchodních sdělení. A pak již žádnou naši obchodní nabídku neobdržíte. I

nadále však můžeme Vaše osobní údaje využívat v souvislosti s dodáním

objednaného zboží či k vymáhání povinností z uzavřené kupní smlouvy.

Pokud se budete chtít k zasílání našich nabídek znovu přihlásit, je to

samozřejmě kdykoli možné. Můžete tak učinit e-mailem zaslaným na: info@fipron-cz.cz nebo písemně –

dopisem zaslaným na adresu naší společnosti: Fipron Czech Republic s.r.o., Sokolovská

131/86, Praha 8 – Karlín, 186 00. Odvolání souhlasu má účinky do budoucna – odvoláním

souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů.6.       Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?


K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci Fipron CZ a naši

obchodní partneři, kteří pro nás zajišťují jednotlivé služby (výrobci produktů,

přepravní společnosti, apod.), dále externí účetní, externí advokátní kancelář

a zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby,

či kteří jsou našimi obchodními partnery


U všech osob, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme

dodržování dostatečných standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné

plnění právních povinností v oblasti nakládání s osobními údaji.


Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování pouze v rámci

EU.


Vaše osobní údaje důsledně chráníme. Vaše osobní údaje zpracováváme

elektronicky i manuálně, v obou případech však přijímáme bezpečnostní

opatření, a to technická, mechanická i organizační. Minimálně stejný standart

zabezpečení vyžadujeme i od našich smluvních partnerů v postavení

zpracovatelů osobních údajů.


7.       Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?


Vaše osobní údaje uchováváme po

dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností

vyplývajících ze vzájemného právního jednání, a to minimálně po dobu vyřízení

objednávky, a dále po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně

závazných právních předpisů.8.       Co jsou to cookies a k čemu slouží?


Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou

být při Vaší návštěvě naší webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Slouží také k optimalizaci

webových stránek a ke zlepšení uživatelské zkušenosti s jejich prohlížením a

používáním. Na našich webových stránkách používáme následující soubory

cookie:


·        

IP adresa Vašeho zařízení (adresa vašeho

zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet)·        

operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové

nastavení·        

prohlížeč, který na svém zařízení používáte,

jeho verze a jazykové nastavení·        

adresa webové stránky (URL adresa), ze které

přicházíte na náš web


Návštěvou a

používáním našeho webu souhlasíte s používáním „cookies“, které je možné zablokovat, po čem i dále

budete moci procházet web, ale některé možnosti Vám nebudou dostupné a samotné

blokování může mít negativní vliv na používání webu.9.       Jaká máte v souvislosti se zpracováním

osobních údajů práva?


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte

následující práva:


·        

právo na přístup

k osobním údajům. Zajímá Vás, jaké údaje o Vás evidujeme? Na Vaší žádost Vám potvrdíme, zda a

v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem,

jakým příjemcům jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou údaje uloženy a jaká

další práva Vám vznikají v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na

vyžádání Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů.


·        

právo na

opravu. Změnil se nějaký z Vašich osobních údajů? Dejte nám to prosím co nejdříve vědět. Když nás upozorníte, bez

zbytečného odkladu aktualizujeme osobní údaje, které o Vás evidujeme, a

opravíme veškeré nepřesnosti.


·        

právo na

výmaz. Nechcete, abychom využívali Vaše osobní údaje? Pokud Vaše osobní

údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, anebo jsme

snad Vaše osobní údaje zpracovávali neoprávněně, na základě Vaší žádosti je bez

zbytečného odkladu zlikvidujeme.


·        

právo na

omezení zpracování. Chcete omezit rozsah, v jakém využíváme Vaše

osobní údaje? Pokud nás o to

požádáte, v dále uvedených případech omezíme zpracování Vašich osobních

údajů: (i) na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud

přesnost údajů zpochybňujete, (ii) Vaše osobní údaje jsme zpracovávali

neoprávněně, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, k nimž

jsme je zpracovali anebo (iv) vznesl jste námitku proti zpracování Vašich údajů

pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a dosud jsme neposoudili, zda

převažují Vaše oprávněné důvodu pro likvidaci Vašich údajů nad našimi

oprávněnými zájmy. Na rozdíl od výmazu zůstávají v tomto případě Vaše

osobní údaje u nás uchovány, nicméně je nebudeme využívat k účelům, pro

které bylo zpracování omezeno.


·        

právo

vznést námitku. Námitku můžete vznést i v případě, že nesouhlasíte s jiným

zpracováním osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných práv a zájmů,

než je přímý marketing. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat pouze za

účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků anebo v případech,

kdy naše závažné oprávněné důvody pro zpracování převáží nad Vašimi zájmy a

právy na ochranu osobních údajů. Nezapomeňte nám proto říct, co konkrétně Vám

vadí.


·        

právo vznést

námitku proti zasílání obchodních sdělení. Již nechcete dostávat naše

obchodní sdělení, informací o našich novinkách, akcích a speciálních nabídkách?

Můžete kdykoli vznést námitku. Stačí jednoduše kliknout na odkaz umístěný v

zápatí každé e-mailové zprávy a ze zasílání obchodních nabídek se jednoduše

odhlásit. Anebo nám zašlete e-mail na: info@fipron-cz.cz.

Zpracujeme co nejdříve Vaši žádost a potvrdíme Vám, že jste byl odhlášen ze

zasílání obchodních sdělení. A potom už Vaše osobní údaje pro marketingové

účely využívat nebudeme.


·        

právo na

oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Dostaly se Vaše osobní údaje

do nepovolaných rukou? Kdyby i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení

Vašich osobních údajů a nastalá

situace by pro Vás představovala významné riziko, bez zbytečného odkladu Vás

budeme informovat. Nemusíme Vám dát vědět jen v případě, že jsme Vaše

osobní údaje zašifrovaly a jsou tak třetí osobě nesrozumitelné nebo že se nám

podařilo eliminovat rizika vyplývající ze zpřístupnění osobních údajů.


·        

právo

podat stížnost. Nejste spokojeni s tím, jak postupujeme při zpracování

Vašich osobních údajů? Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu

s obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením GDPR, máte právo

podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobní údajů. Ale budeme rádi, pokud to

nejdříve řeknete nám a vše společně vyřešíme.10.   Závěrem


Není Vám něco jasné? Nebo chcete uplatnit některé ze svých práv?

Obracejte se na nás na e-mailu: info@fipron-cz.cz

nebo písemně

– dopisem zaslaným na adresu naší společnosti: Fipron Czech Republic s.r.o., Sokolovská

131/86, Praha 8 – Karlín, 186 00.